Tuyển chọn bộ stt về biển và anh lãng mạn, đong đầy cảm xúc | Kotexpro

Stt malunga nolwandle kunye nam I-Romantic, egcwele iimvakalelo lilizwi lentliziyo, amazwi athi iintliziyo zesibini zithandana. Ukuba iliza sisikweko sentombazana, ulwandle sisikweko senkwenkwe.

Imbongi uXuan Dieu yayineendinyana ezintle kakhulu ezibhaliweyo malunga nolwandle: “Awufanelekanga ukuba ulwandle oluluhlaza / Kodwa ndingathanda ukuphulwa / Ukucula ngonaphakade ecaleni / Uthando oluqhelekileyo alupheli”. Ngokubhekiselele elwandle, abantu bacinga ngokukhawuleza ngomfanekiso wendoda enomdla kunye nothando olunzulu kwintombazana yamaphupha akhe.

Stt ulwandle nawe

“Ndingathanda ukwenza ulwandle lube luhlaza okwesibhakabhaka/Ndiphuze isanti yakho yegolide ngonaphakade/Kiss kancinci, kancinci/Kiss ngobunono ngonaphakade”Ulwandle, isikweko esihle somfo onothando olushushu.

– Kwakukho ixesha apho ulwandle kunye namaza athandana. Kuthiwa ulwandle luthando lokuqala lwamaza. Amaza ajikeleza kwaye ewola isanti yasemva kwemini eshushu. Ulwandle luphuphuma iingoma zothando ngonaphakade.
– Ndinawe, ndinomntu wamaphupha am. Ulwandle lokunxanelwa ixesha lidlulile. Amaza akajiki abe ngwevu, inyanga ayibeki. Umsinga ulangazelela ngokungenasiphelo.
Ukuma phambi kolwandle oluzolileyo lwazo zonke iingoma. Andilinge ndibe ndedwa ndinostalgia. Esoyika ulwandle, ecatshukiswa luthando olungagqibekanga, emva koko, umntwana otyumkileyo waya elwandle ukuya kubhala imibongo.
– Ukuba akubuyeli elwandle. Andiphuphi ndingumlambo. Amaza agubungele unxweme. Kuyangxola, kodwa akukho nto.
– Iliza lesilivere laqala apho, akunjalo? Kangangamawaka eminyaka, ulwandle oluluhlaza luseyimfihlakalo? Hayi, ulwandle aluthembekanga. Nangona isilivere ekuqaleni kwamaza, isathembekile.
– Buyela elwandle! Ndibuyisele elwandle! Weza nentwana yale tyuwa. Inxeba ngalinye malivuke. Wagalela kuyo ekrakrayo neneziqholo!
– Angakanani amanzi olwandle anetyuwa? Kutheni iinyembezi ebomini zinetyuwa ngakumbi?
– Ndiyalwazi uthando lwakho nothando lwakho elwandle. Icace njengesipili kwaye ngokunyaniseka kakhulu. Uhamba phakathi kwezithandwa ezimbini ezimangalisayo. Ngentwasahlobo yam, izulu nomhlaba nazo zazanyazanyiswa.
– Emva kwemini ngaphandle kwakho, yiya elwandle wedwa
Ngokuzole, mamela isandi samaza ebetha amazwi alusizi
Ngokukhawuleza ndikhumbula oko wabuza:
“Ngaba ulwandle lulindile, okanye lulinde ulwandle?”
– Amaza ajikeleza kwaye ewola isanti eshushu emini. Ulwandle luphuphuma iingoma zothando ngonaphakade.

ulwandle st

– Ngaba amehlo akho okanye amehlo olwandle?
Ulwandle lubhlowu kwaye namehlo abhlowu.
– Ndiyalwazi uthando lwakho nothando lolwandle
Icace njengesipili kwaye inyanisekile
Ndihamba phakathi kwezithandwa ezimbini ezimangalisayo
Ngentwasahlobo yam, izulu nomhlaba nazo zazanyazanyiswa.
Umlambo wam uqala ngawe. Kulapho i-nostalgia iqala khona. Umlambo uxakekile ufuna indawo yokuhlanganisana. Apho kuhlangana khona umlambo nolwandle.
Ulwandle lunokufihla usizi lolwandle. Kodwa amaza anokuzifihla njani iintliziyo zawo? Ndifana nephiko elilusizi emoyeni. Wenza ntoni ukufihla iimvakalelo zakho?
– Naxa ulwandle lumfusa emva kwemini yasendle. Isiphango sexesha sigalela isibhakabhaka esimhlophe. Ulwandle lunxanelwe kuye amawaka amaza. Usandiphulula imini nobusuku…
– Yima wedwa phambi kolwandle, mzalwana! Yazi into omawuyithethe kumawaka amaza. Isibhakabhaka sikhulu kwaye sigcwele iinkumbulo. Kwaye ndiyayazi indlela yokuxelela intlabathi emhlophe ukuba ibe novelwano.
– Ulwandle luthambile, ulwandle luyalibala. Kodwa ukuphaphazela phambi kothando lwam olushushu. Khumbula umzobo kwelinye icala lolwandle olunzulu. Andazi noba ndime phambi kolwandle na ngelixesha… miss you.
– Iliza lesilivere laqala apho, akunjalo?
Kangangamawaka eminyaka, ulwandle oluluhlaza luseyimfihlakalo?
Hayi, ulwandle aluthembekanga.
Nangona isilivere ekuqaleni kwamaza, isathembekile.
– Buyela elwandle!
Ndibuyisele elwandle
Weza nentwana yale tyuwa.
Inxeba ngalinye malivuke.
Wagalela kuyo ekrakrayo neneziqholo!

– Yima wedwa phambi kolwandle, mzalwana! Yazi into omawuyithethe kumawaka amaza. Isibhakabhaka sikhulu kwaye sigcwele iinkumbulo. Kwaye ndiyayazi indlela yokuxelela intlabathi emhlophe ukuba ibe novelwano.
– Ulwandle luthambile, ulwandle luyalibala. Kodwa ukuphaphazela phambi kothando lwam olushushu. Khumbula umzobo kwelinye icala lolwandle olunzulu. Andazi noba ndime phambi kolwandle na ngelixesha… miss you.
Ulwandle lubanzi kodwa alunanto kwaye luyahexa. Andinawe ngathi ulwandle alunalunxweme. Iliza lajika lajonga phantsi laphuka. Awubuyeli ukundithanda xa kuphuma inyanga.
– Akukho moya uvuthuzayo, ulwandle alunamaza. Ngaphandle kwakho, ndindedwa emhlabeni. Olo ngqameko lwenyanga, nangona lutyheli oluqaqambileyo esibhakabhakeni. Amaza amhlophe, ngamanye amaxesha aluhlaza okwesibhakabhaka.
– Ibukhali kwaye ithambile. Kungxola kwaye kuthe cwaka.
– Wedwa, emi phambi kolwandle, edlala nolwandle, umoya wasentla uvuthuza kwisibhakabhaka esibandayo. Kusweleke umntu ontliziyo ijike ibe lilitye, kukho usizi oludaya ukutshona kwelanga bumfusa.
– Ilanga lasemva kwemini liyanyamalala ekupheleni kwamafu, ndindedwa apha ndilinde wena. Isandi esisebezayo samaza olwandle aluhlaza, amaza aqhubela phambili i-nostalgia kuye ngakumbi nangakumbi.
– Umntu wenze idinga kunye nam ekupheleni kwesibhakabhaka, ulwandle oludala luphulaphule iimvakalelo zam, ulwandle aluzange luthethe.
– Ndimi ndedwa phambi kolwandle emva kwemini yasebusika, amaza azolile kodwa entliziyweni yesiphango. Ngaphandle kwakho, ulwandle luya kuba luhlaza ngelanga nomoya.
Buyela kulwandlekazi olukhulu, unxweme lwesanti ngentliziyo yakho. Kukangaphi intliziyo yam ifuna ukuvula, uthando lwam kuwe lumnandi ngakumbi.

U-Stt ulungile malunga nolwandle kunye nam

Akunjalo ngamabona-ndenzile ukuba ababhali abaninzi neembongi beze elwandle. Ulwandle yindawo yokunceda abantu bagxothe zonke iingxaki zobomi. Ulwandle lukwangumfanekiso ongafiyo wothando. Kwaye ukungqina oko, ndikumema ukuba ujonge kunye nam kwamanye amabali abalaseleyo malunga nolwandle kunye nawe athe watsala umdla kakhulu kwiminyaka yakutshanje.

READ  [HOT] 101+ stt thả thính hài hước bá đạo nhất hệ mặt trời | Kotexpro

– Ulwandle ngaphandle luzolile. Ulwandle alukazoli.
-Ndime phambi kolwandle, ndibeke iliso kweso sithuba singenasiphelo … Iliza ngalinye lahlala lisebeza … Intliziyo yam yayibetha ngamandla, ndikhumbula iinkumbulo ekungafanelanga ukuba zikhunjulwe …
– Sivakalelwa kukuba le nto siyenzayo kukuhla nje elwandle. Kodwa ulwandle beluya kuba luncinci ngenxa yokungabikho kwethontsi lamanzi.
Ubomi bufana nomoya, uthando lufana namagqabi, abantu bafana namathunzi, kwaye iintliziyo zifana namaza.
– Kum, ulwandle lufana nomntu – njengomntwana ekudala ndimazi. Ivakala ngathi iyaphambana, ndiyazi, kodwa xa ndiqubha elwandle, ndithetha nolwandle. Andizange ndizive ndililolo xa ndilapho.
– Kwithontsi lamanzi linokufumana zonke iimfihlo zolwandle.
Ingaba umoya uya phi ukuvumela amaza arhawuze ingcwangu.
– Ndimi phambi kolwandle… Ndifunde into enye: Ungaze uzame ukubuza umntu ukuba uyakuthanda na?
Andizange ndiye elwandle, ndacinga ukuba ulwandle luluhlaza okwesibhakabhaka, luthe cwaka. Andizange ndithandane, ndicinga ukuba uthando yinkohliso.
-Awunakumisa amaza… kodwa unokufunda indlela yokusefa.
– Sivakalelwa kukuba le nto siyenzayo kukuhla nje elwandle. Kodwa ulwandle beluya kuba luncinane ngenxa nje yelo thontsi lamanzi.
– Namhlanje ndiye elwandle, ulwandle lunamaza amaninzi amakhulu kunye nemimoya ebhudla ngamandla. Namhlanje sendikuthanda kakade, uthando lubuhlungu kwaye lukrakra. Akukho moya mkhulu, amaza amakhulu ayilolwandle. Ubukrakra obukhulu asilothando.
– Ubusuku buya kudlula entliziyweni yolwandle, umculo uya kulandela umoya kwaye uhambe kude. Ukuvuka ekuseni ngomso. Isaqhwithi siphelile…
– Ulwandle ngaphandle luzolile, ulwandle ngaphakathi kwethu aluzange luzole.
-Khumbula ivumba lolwandle, khumbula isandi samaza, khumbula amaxesha apho ubukele ukutshona kwelanga elwandle okanye ukuhlala ebusuku ukuze ubukele ukuphuma kwelanga. Imvakalelo yokuntywiliselwa elwandle isenza sizive sibancinci. Onke amaxhala okanye iintsizi ziphelile.

-Ndime phambi kolwandle, ndibeke iliso kweso sithuba singenasiphelo … Iliza ngalinye lahlala lisebeza … Intliziyo yam yayibetha ngamandla, ndikhumbula iinkumbulo ekungafanelanga ukuba zikhunjulwe …
– Sivakalelwa kukuba le nto siyenzayo kukuhla nje elwandle. Kodwa ulwandle beluya kuba luncinci ngenxa yokungabikho kwethontsi lamanzi.
Ubomi bufana nomoya, uthando lufana namagqabi, abantu bafana namathunzi, kwaye iintliziyo zifana namaza.

– Ukuqonda komntu kuncinci kakhulu, kuthelekiswa kuphela nesiqithi esincinci esiphakathi kolwandle. Ngoko ke, ebomini, musa ukuba nekratshi kakhulu ukuba ucinge ukuba ndikrelekrele kwaye ndinolwazi.
– Kwithontsi lamanzi linokufumana zonke iimfihlo zolwandle.
– Kum, ulwandle lufana nomntu – njengomntwana ekudala ndimazi. Ivakala ngathi iyaphambana, ndiyazi, kodwa xa ndiqubha elwandle, ndithetha nolwandle. Andizange ndizive ndililolo xa ndilapho.
– Buyela emva, ulwandle lubanzi kwaye isibhakabhaka siphezulu, amaza azolile nomoya uzolile.
. Ukulala emva komsebenzi onzima, izibuko emva kolwandle oluvuthuzayo, uxolo emva kwemfazwe, ukufa emva kobomi zizinto ezivuyisayo.

Eminye imibongo malunga nolwandle nawe

Nceda ujonge le mibongo yothando ilandelayo malunga nolwandle kunye naye. Imibongo yothando malunga nolwandle mihle kunye neyothando kwaye iya phezulu. Ndiyathemba ukuba uya kuyonwabela le mibongo yothando ilungileyo kakhulu malunga nolwandle.

READ  Trọn bộ những stt hay về tuổi thơ ấn tượng nhất hiện nay | Kotexpro

Ngaselwandle Nawe

(Umbhali: Cuc Huong Em)

Ndadibana nawe ekwindla ka-Agasti
Xa umoya uvuthuza imitha yelanga yegolide
Ulwandle olukhulu lujikeleza iiseyile
Amaza abetha umphefumlo wam ulusizi.

Wema apho enenkangeleko eqhelekileyo kodwa engaqhelekanga
Biza igama lam ngobunono elangeni lasemva kwemini
Ilizwi lithambile kwaye linyanisekile
Okomzuzwana, ndaziva ndimncinci.

Indawo ezolileyo, ikhanya kakhulu emva kwemini izolo
Ukuncamisa okumnandi emilebeni
Intliziyo ibetha ngamandla, andazi… ngoba?!
Ulwandle luzolile… intliziyo yam… iyagubha…

Ulwandle kunye neNgilani

(Umbhali: Huong Ngoc Lan)

Andazi ukuba nini
Ndiluthanda kangaka ulwandle?
Ngeliza elithambileyo
phulula isanti emhlophe ngokuthembekileyo
Okanye ngenxa yomoya ovuthuzayo wolwandle
Masidibanise amaphiko engabangaba ngalinye kunye
Okanye… kuba… kuba… ulapho

Ngamaxesha athile
Ulwandle njengoko utsho
sebeza kancinci
Dulcet
kancinci
ndilalise
Amehlo athambileyo olwandle
khokela isikhephe umva ukuze ungalahleki ebusuku
Njengamehlo akho
Iyenza intliziyo yam inyibilike

Ulwandle ngamanye amaxesha
undenza ndikhathazeke kwakhona
Ngalo lonke ixesha ndicaphuka…
yiva intlungu ngaphakathi!
Xa unomsindo
amaza abhombolozayo
elinde intloko yesilivere
Xa iphinda … inyembezi ziyehla kwinkophe ekrakra kwaye enetyuwa

Kwaye ndiyayithanda!
Emva kwemini kunxweme olungenamntu
Amaza ayasebeza njengengoma yentliziyo yam
Wuzise umphefumlo wam…
isiphelo blue horizon
Apho kukho uthando kuphela
Amaza entlabathi ayejikeleza ehlanganisa umhlaba nesibhakabhaka

Andazi ukuba nini?
Usuku nosuku
Ndizibuza nje ndedwa
Mayibe
Ndiyaluthanda ulwandle kuba ukho?
Okanye ndiyakuthanda
ngokuba ulwandle unalo?

Ulwandle nawe…
ehlala ekhona entliziyweni yam
Uchukunyiswe ngothando
xabisa uthando
Ndenze imincili ndiyilibale indlela ebuyayo
Kwaye uhlale entliziyweni
amakhulu amawaka othando

Biza igama lakho ngobunono
ubusuku bonke obude bexhala
Okanye usebeze umnxeba
Igama lolwandle phakathi kweNdawo
Ulwandle kunye nawe – wena kunye nolwandle
imvakalelo eqhelekileyo
Nangona ukuba kude
kodwa ngonaphakade uthando.

Ulwandle kunye neNgilani

(Umbhali: V7 Thuong)

Oko ndadibana nawe…
Kukho uthando kum!
Asikuko ukuba ndiyakuthanda … LuLwandle!

Ndiyaluthanda uLwandle ngenxa yobukhulu balo obuluhlaza,
Ulwandle olupholileyo luyigubungele intliziyo yam.
Ulwandle luthambile Ulwandle luvuma ingoma yothando,
Ulwandle olufudumeleyo lusasaza iingalo zalo ezikhuselayo.

Ndiyaluthanda uLwandle emva kothando olungagqitywanga,
Ulwandle luyasebeza ngokungathi lukwabelana nawe;
Ulwandle luzaliswe ngamaza azolileyo
Hlamba iimvakalelo ezifihlakeleyo

Ndiyaluthanda uLwandle kuba ngalo lonke ixesha ndilila,
Ulwandle luzosula iinyembezi zam ngobunono,
Ulwandle lobubele, cwaka ukumamela,
Ndabelana ngolonwabo neentsizi zobomi.

Ndiyaluthanda noLwandle kuba uLwandle lufana,
Njengomntu endimthandayo kakhulu, kakhulu.
Amathontsi ombethe amnandi,
Undinike amaphupha kunye neenkumbulo ezininzi …

Ndiyaluthanda uLwandle, ndenza uLwandle lube yimibongo,
Hlwayela iphupha, wenza inkumbulo,
Ndiyaluthanda noLwandle kuba uLwandle luyazi…
Ndiyakuthanda, ngaphezu kokuba ndithanda uLwandle, Mzalwana!

Wonke umntu uneemvakalelo zakhe malunga nolwandle, kum ukuma phambi kolwandle kunye nokudlala ngamaza kwenza umphefumlo wam uzole kwaye ukhanyise njengelifu elidadayo, onke amaxhala kunye namaxhala ebomini abonakala ngathi ayanyamalala.

Ngethemba imigca stt malunga nolwandle kunye nam Ezothando, ezigcwele iimvakalelo kwizinto ezilungileyo kwaye zinentsingiselo kuwe. Ungalibali ukulandela iwebhusayithi, utyebise i-“stt dictionary” yakho.